Sau những năm làm việc và cố gắng của Công ty, Môi Trường Xanh đã đạt được những thành tích và chứng nhận của chính phủ và nhà nước